Aktualności

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Małopolskie Dworce Autobusowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, al. Władysława Beliny-Prażmowskiego 6A/6, 31-514 Kraków (dalej jako MDA S.A.)

 

OGŁASZA

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości położonej przy ul. Powstańców 127 w Krakowie

 

 

Przedmiotem przetargu jest:         

  1. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 51/9 (pięćdziesiąt jeden łamane przez dziewięć), o obszarze 4.620 m² (cztery tysiące sześćset dwadzieścia metrów kwadratowych), wyodrębnioną z działki o nr ewidencyjnym 51/6 (pięćdziesiąt jeden łamane przez sześć) decyzją podziałową z dnia 04.03.2010 r. (podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej nr KR1P/00023042/8), o obszarze 19.469 m² (dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), położoną w Krakowie przy ul. Powstańców 127, woj. Małopolskie, obręb 1 Nowa Huta oraz prawa własności budynków i urządzeń posadowionych na powyższej nieruchomości, stanowiących odrębny przedmiot własności, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą nr KR1P/00023042/8, w której jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, zaś jako użytkownik wieczysty i właściciel budynków i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności wpisana jest spółka pod firmą: Małopolskie Dworce Autobusowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Teren  ww. nieruchomości posiada aktualną decyzję o pozwoleniu na budowę stacji paliw, myjni i infrastruktury towarzyszącej (decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. nr 1988/09).Na podstawie ww. decyzji została rozpoczęta inwestycja. Organizator nie jest zobowiązany do przeniesienia ww. decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. nr 1988/09 na rzecz oferenta, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży praw określonych w pkt II.1.a. i II.1.b. W stosunku do działki gruntu nr 51/9 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Wydział I Cywilny toczy się postępowanie sądowe o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest nieuzasadniona, sygn. akt: I C 2880/15/N.
  2. sprzedaż prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki gruntu o nr 51/3 (pięćdziesiąt jeden łamane przez trzy) o obszarze 80 m² (osiemdziesiąt metrów kwadratowych) i nr 51/5 (pięćdziesiąt jeden łamane przez pięć) o obszarze 60 m² (sześćdziesiąt metrów kwadratowych), położonej w Krakowie przy ul. Powstańców 127, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą nr KR1P/00321218/2 w której, jako właściciel nieruchomości wpisana jest spółka pod firmą: Małopolskie Dworce Autobusowe S.A.
  3. zobowiązanie się oferenta do ustanowienia na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, opisanej w pkt II.1. a. i nieruchomości opisanej w pkt II.1.b.  na rzecz:

i. każdoczesnych użytkowników wieczystych nieruchomości, stanowiących działki o nr 51/10, nr 51/11, nr 51/12 i nr 51/8, wyodrębnione z działki  o nr ewidencyjnym 51/6 decyzją podziałową z dnia 04.03.2010 r. (podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej nr KR1P/00023042/8), położonych w Krakowie przy ul. Powstańców 127, objętych KW nr KR1P/00023042/8 oraz

ii. każdoczesnych właścicieli budynków stanowiących odrębną nieruchomość objętych księgą wieczystą nr KR1P/00023042/8,

- służebności gruntowej korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości, polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu nieruchomości opisanych w pkt II.1.a i II.1.b)  w zakresie niezbędnym do realizacji na działkach o nr 51/10, nr 51/11, nr 51/12 i nr 51/8 celów infrastrukturalnych oraz

- służebności gruntowej korzystania z trwałego urządzenia – przepompowni i przyłącza kanałowego, polegającej na nieodpłatnym prawie wejścia na nieruchomości, opisane w pkt. II.1.a. i II.1.b. i korzystania z nich w zakresie niezbędnym do wybudowania na działce nr 51/9 przepompowni ścieków bytowych, korzystania z przepompowni i przyłącza kanałowego oraz prawie przechodu przez działkę nr 51/9, umożliwiającego dojście do przepompowni. 

W tym celu oferent złoży w akcie notarialnym, obejmującym umowę sprzedaży praw, o których mowa w pkt II.1.a. i II.1.b., oświadczenie o ustanowieniu służebności gruntowej, o której mowa w pkt II.1.c.

  1. Celem przetargu jest uzyskanie jak najwyższej ceny z tytułu sprzedaży praw, o których mowa w pkt II.1.a. i II.1.b. regulaminu.
  2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż praw, o których mowa w pkt II.1.a. i II.1.b. regulaminu, łącznie.

 

Regulamin Przetargu, czas i miejsce przetargu, cena wywoławcza i pozostałe warunki przetargu są dostępne na stronie www.mda.malopolska.pl oraz w siedzibie Małopolskich Dworców Autobusowych S.A. przy al. Władysława Beliny-Prażmowskiego 6A/6 31-514 Kraków.

Informacje szczegółowe znajdują się pod poniższym linkiem:

http://bip.mda.malopolska.pl/index.php/bip/wiadomosci/50

 

 

 

Data aktualizacji: 2017-01-11 14:10:33