Aktualności

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Małopolskie Dworce Autobusowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, al. Władysława Beliny-Prażmowskiego 6A/6, 31-514 Kraków (dalej jako MDA S.A.)

 

OGŁASZA

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości położonej przy ul. Powstańców w Krakowie

 

 

  1. Przedmiotem przetargu jest:

 1. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej jako działki gruntu
  o nr ewidencyjnym nr 51/8 (pięćdziesiąt jeden łamane przez osiem) o powierzchni 0,0649 ha,
  51/9 (pięćdziesiąt jeden łamane przez dziewięć) o powierzchni 0,4620 ha, 51/10 (pięćdziesiąt jeden łamane przez dziesięć) o powierzchni 0,3651 ha, 51/11 (pięćdziesiąt jeden łamane przez jedenaście) o powierzchni 0,0977 ha i 51/12 (pięćdziesiąt jeden łamane przez dwanaście) o powierzchni 0,9571 ha położonych w Krakowie przy ul. Powstańców, będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Małopolskich Dworców Autobusowych S.A.,
  z którym związane jest prawo własności budynków i urządzeń przysługujące użytkownikowi wieczystemu, objętych księgą wieczystą o numerze KR1P/00023042/8, które to działki wyodrębnione zostały z działki o nr ewidencyjnym 51/6 (pięćdziesiąt jeden łamane przez sześć) o obszarze 19.469 m² (dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych) decyzją podziałową z dnia 04.03.2010 r. i dalej decyzją podziałową z dnia 24.08.2016 r. (podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej nr KR1P/00023042/8). Nieruchomość położona jest w Krakowie przy ul. Powstańców, woj. Małopolskie, obręb 1 Nowa Huta, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą nr KR1P/00023042/8, w której jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, zaś jako użytkownik wieczysty i właściciel budynków i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności wpisana jest spółka pod firmą: Małopolskie Dworce Autobusowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Teren ww. nieruchomości posiada aktualną decyzję o pozwoleniu na budowę stacji paliw, myjni
  i infrastruktury towarzyszącej (decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r.
  nr 1988/09). Na podstawie ww. decyzji została rozpoczęta inwestycja. Organizator nie jest zobowiązany do przeniesienia ww. decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. nr 1988/09 na rzecz oferenta, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży praw określonych w pkt II.1.a. i II.1.b. W stosunku do działek gruntu nr 51/8, 51/9, 51/10, 51/11 i 51/12 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Nowej Huty w Krakowie Wydział I Cywilny toczy się postępowanie sądowe o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest nieuzasadniona, sygn. akt: I C 2880/15/N.

 1. sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki gruntu o nr 51/2 (pięćdziesiąt jeden łamane przez dwa) o obszarze 148 m² (sto czterdzieści osiem metrów kwadratowych),
  o nr 51/3 (pięćdziesiąt jeden łamane przez trzy) o obszarze 80 m² (osiemdziesiąt metrów kwadratowych) i nr 51/5 (pięćdziesiąt jeden łamane przez pięć) o obszarze 60 m² (sześćdziesiąt metrów kwadratowych), położonej w Krakowie przy ul. Powstańców, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą nr KR1P/00321218/2 w której, jako właściciel nieruchomości wpisana jest spółka pod firmą: Małopolskie Dworce Autobusowe S.A.

 

2. Celem przetargu jest uzyskanie jak najwyższej ceny z tytułu sprzedaży praw, o których mowa w pkt II.1.a. i II.1.b. regulaminu.

 1. 3. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż praw, o których mowa w pkt II.1.a. i II.1.b. regulaminu, łącznie.

 2. 4. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

-100 % - zaoferowana cena netto.

 

Regulamin Przetargu, czas i miejsce przetargu, cena wywoławcza i pozostałe warunki przetargu są dostępne na stronie www.mda.malopolska.pl, stronie BIP Spółki oraz w siedzibie Małopolskich Dworców Autobusowych S.A. przy al. Władysława Beliny-Prażmowskiego 6A/6 31-514 Kraków.

Link do regulaminu

Data aktualizacji: 2017-05-19 18:30:29