Przetargi zakończone

Postępowanie przetargowe na sprzedaż dwóch Autobusów

Spółka pod firmą:

Małopolskie Dworce Autobusowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,
al. Władysława Beliny-Prażmowskiego 6A/6, 31-514 Kraków

OGŁASZA

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ AUTOBUSÓW

 

Nr

Marka autobusu

Nr rejestracyjny

Rok produkcji

Nr VIN

Cena wywoławcza

brutto

1.

Autosan S.A.A 1112T

KR 6952A

2002

SUALE5CBP2S640035

 39 480 zł

2.

M-B  CITARO

KR 395NN

2001

WEB62820013100229

 56 640 zł

 

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z „Warunkami szczegółowymi przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusów” stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Wadium:   należy wnieść do dnia 24.05.2015 r. w wysokości  5 % ceny wywoławczej brutto, odrębnie dla każdego z autobusów, na konto bankowe Organizatora przetargu prowadzone przez bank DB PBC S.A. o numerze: 07 1910 1048 4800 1407 1121 0001, w terminie najpóźniej na dzień przed upływem terminu składania ofert. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień uznania konta bankowego Organizatora przetargu.

 

Termin składania ofert:   oferty można składać do dnia 25.05.2015 r. do godz. 13:00 w siedzibie Organizatora przetargu, tj. Kraków (31-514), al. płk. W. Beliny-Prażmowskiego 6a/6 , III piętro.

 

Otwarcie ofert:  nastąpi w dniu 25.05.2015 r. r. o godz. 13:30 w siedzibie Organizatora przetargu, j.w.

 

Wybór oferty:  kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena = 100%.

 

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie przetargu: Pan Krzysztof Wroński – Dyrektor Administracyjny MDA, e-mail: krzysztof.wronski@mda.malopolska.pl.

 

Wzór umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

 

Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki:
Załącznik
Załącznik nr. 1 Warunki szczegółowe przetargu
Załącznik
Załącznik nr. 2 Wzór Umowy
Załącznik
Załącznik nr. 3 Formularz Ofertowy
Załącznik
2015-05-11 Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia: 2015-05-11 15:10:35
Ostatnia akutalizacja: NOW()
print Drukuj
Redaktor:
Wizyt: 2937