Przetargi zakończone

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Powstańców 127 w Krakowie

Małopolskie Dworce Autobusowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, al. Władysława Beliny-Prażmowskiego 6A/6, 31-514 Kraków

 

OGŁASZA

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Powstańców 127 w Krakowie

 

 

 1. Przedmiotem przetargu jest: 
 1. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu o numerze 51/9 (pięćdziesiąt jeden łamane przez dziewięć), o obszarze 4,620 m² (cztery tysiące sześćset dwadzieścia metrów kwadratowych), wyodrębnioną z działki nr 51/6 (pięćdziesiąt jeden łamane przez sześć) decyzją podziałową z dnia 04.03.2010 r. (podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej nr KR1P/00023042/8), o obszarze 19.469 m² (dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), położoną w Krakowie przy ul. Powstańców 127 oraz prawa własności budynków i budowli posadowionych na powyższej nieruchomości, stanowiących odrębną nieruchomość, dla której to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie prowadzi Księgę wieczystą nr KR 1P/00023042/8, w której jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, zaś jako użytkownik wieczysty i właściciel budynków i budowli wpisana jest spółka pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, która na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A. z dnia 23 maja 2013 r.  działa pod firmą: Małopolskie Dworce Autobusowe spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (zmiana oczekuje na ujawnienie w księdze wieczystej nr KR1P/00023042/8). Teren  ww. nieruchomości posiada aktualne pozwolenie na budowę stacji paliw, myjni i infrastruktury towarzyszącej (decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. nr. 1988/09).
 2. projekt architektoniczny budowy stacji paliw oraz myjni samochodów osobowych, ciężarowych TIR i autobusów wraz z wjazdem i układem komunikacyjnym stworzony przez: grupa 68 architekci sp. j. 31-047 Kraków, ul. Sarego 7/10
 3. zobowiązanie się  oferenta do niezwłocznego wykonania, we własnym zakresie i na własny koszt, na działce nr 51/9, o obszarze 4,620 m2, położonej w Krakowie przy ul. Powstańców 127, objętej kw nr KR1P/00023042/8, nowej przepompowni ścieków bytowych oraz ustanowienia na ww. nieruchomości służebności gruntowej, na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działki  nr 51/7 o obszarze 14,200 m2, położonej w Krakowie przy ul. Powstańców 127, objętej kw nr KR1P/00023042/8, polegającej na nieodpłatnym korzystaniu z położonej na działce nr 51/9, przepompowni ścieków bytowych oraz przyłącza kanałowego i prawa przechodu przez działkę, umożliwiającego dojście do przepompowni  W tym celu oferent, we własnym zakresie i na własny koszt, złoży oświadczenie o ustanowieniu służebności gruntowej, o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do regulaminu przetargu.
 1. Przedmiotowa nieruchomość jest w użytkowaniu wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 roku.
 2. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin Przetargu, który jest dostępny na stronie internetowej www.mda.malopolska.pl oraz w siedzibie Spółki Małopolskie Dworce Autobusowe Spółka Akcyjna, przy al. Beliny-Prażmowskiego 6A/6, 31-514 Kraków
 3. Cena wywoławcza wynosi 3.700.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych 00/100).
 4. Wadium jest warunkiem przystąpienia do przetargu i wynosi 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 5. Wadium należy wpłacać wyłącznie w pieniądzu, na rachunek bankowy Spółki Małopolskie Dworce Autobusowe Spółka Akcyjna, wskazany w Regulaminie Przetargu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2013 roku, do godziny 15:00, przy czym, jako termin zapłaty traktuje się termin wpływu wadium na wyżej określony rachunek bankowy (data uznania rachunku sprzedającego).
 6. Oferty należy składać w bezpiecznie zamkniętych kopertach w siedzibie Spółki Małopolskie Dworce Autobusowe Spółka Akcyjna przy al. Władysława Beliny-Prażmowskiego 6A/6 w Krakowie, do dnia 5 sierpnia 2013 roku do godz. 15.00 w Sekretariacie Spółki.
 7. Sprzedawaną nieruchomość można oglądać w terminie uzgodnionym z Spółką Małopolskie Dworce Autobusowe Spółka Akcyjna w dni robocze w godzinach od 9 do 14.
 8. Organizator Przetargu Spółka Małopolskie Dworce Autobusowe Spółka Akcyjna, zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 9. Uprawniony do kontaktów z oferentami jest Pan Krzysztof Wroński tel. 509 937 583 w dni robocze w godzinach od 7:30 do 14:30.

 

Załączniki:
Załącznik
2013-07-18 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ul. Powstańców 127
Załącznik
2013-07-18 Regulamin przetargu nieograniczonego ul. Powstańców 127
Załącznik
2013-07-18 Załącznik nr 1 do przetargu nieograniczonego ul. Powstańców 127
Załącznik
2013-07-18 Załącznik nr 2 do przetargu nieograniczonego ul. Powstańców 127

Data wprowadzenia: 2013-07-18 08:02:55
Ostatnia akutalizacja: NOW()
print Drukuj
Redaktor:
Wizyt: 2773